תקנוןהאתר

הרשמתך לשירותי המכללה ו/או מסירת פרטים על ידך באתר המכללה, ישמשו גם כאישור מטעמך להיכלל ברשימת מקבלי דבר פרסומת מהמכללה באמצעות: אי-מייל, sms ו/או כל דרך אחרת כולל, אבל לא מוגבל לאלו המוגדרות בחוק הספאם. בכל דבר פרסומת שיועבר אלייך תינתן אפשרות להודיע על סירובך להמשיך ולקבל דברי פרסומת, ומשלוח ההודעות יפסק עד 5 ימי עסקים מקבלת הודעת הסירוב. עד שלא תעשה כן, תמשיך לקבל דברי פרסומת כאמור.

רוצים עוד מידע?
השאירו פרטים ונחזור אליכם: