קוויקסופט

Sizes:


										

full: 788 × 643

https://www.ani-mator.com/wp-content/uploads/2011/02/New_logoQuicksoft.jpg

large: 460 × 375

https://www.ani-mator.com/wp-content/uploads/2011/02/New_logoQuicksoft-460x375.jpg

medium_large: 768 × 627

https://www.ani-mator.com/wp-content/uploads/2011/02/New_logoQuicksoft-768x627.jpg

medium: 300 × 245

https://www.ani-mator.com/wp-content/uploads/2011/02/New_logoQuicksoft-300x245.jpg

thumbnail: 200 × 200

https://www.ani-mator.com/wp-content/uploads/2011/02/New_logoQuicksoft-200x200.jpg